MDB Energy

Doświadczony zespół projektowy instalacji fotowoltaicznych oferujący usługi z zakresu dokumentacji technicznej, serwisów, pomiarów, szkoleń i niezależnych ekspertyz.

Sprawdź
Instalator PV
Instalacja PV
Projekty wykonawcze i technologiczne mikroinstalacji

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo projektów mikroinstalacji fotowoltaicznych. Projekty są zgodne z obowiązującymi normami oraz aktami prawnymi. Dokumentację dostarczamy w formie elektronicznej i papierowej. Projekty sporządzane są przez zespół posiadający certyfikat instalatorów UDT w zakresie systemów fotowoltaicznych oraz uprawnienia SEP. Elementy dokumentacji uzgadniane są indywidualnie według potrzeb instalatora. W skład projektu wchodzą rozplanowanie, wizualizacja, string plan, prognoza produkcji wykonana w programie PV*SOL, opis montażu oraz zastosowanych urządzeń, dobór zabezpieczeń i okablowania, spis wymaganych pomiarów i oznaczeń, elementy ochrony przeciwpożarowej, schemat elektryczny oraz schemat trasy pożarowej.


Instalacja PV
Rozplanowania i wizualizacje

Tworzymy rozplanowania grup modułów na budynkach oraz gruncie. Wizualizacje przygotowywane są w programie PV*SOL. Rozmieszczenie modułów uwzględnia lokalne zacienienie występujące na terenie planowanej inwestycji oraz przeszkody znajdujące się obrębie projektowanej powierzchni. Oferujemy również rysunki rzutów uwzględniające wymiarowanie obiektu.


Dobór elementów i urządzeń

W oparciu o wykonane obliczenia oraz obowiązujące normy i przepisy prawne, dla projektowanych mikroinstalacji dobieramy poszczególne komponenty w tym rodzaj modułów, falowników, okablowania, zabezpieczeń oraz elementów łączeniowych. Bazę wykorzystywanych podzespołów ustalamy z instalatorem po czym wskazujemy najlepsze rozwiązania z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa, ekonomicznych i jakościowych.


Konstrukcja PV
Zestawienia materiałowe

Wykonujemy listy zestawień materiałowych wchodzących w skład pojedynczych instalacji. Pozawalają one instalatorowi w szybki i prosty sposób zorganizować zamówienie komponentów na dany montaż. Na podstawie dostępnej wiedzy na temat obiektu, na którym planowana jest inwestycja oraz rozplanowania przeliczamy ilość potrzebnych elementów koniecznych do wykonania instalacji.


Stringplany

Sporządzamy plany połączeń modułów w formie wizualizacji oraz schematów tras kablowych. Stworzony string plan uwzględnia minimalne i maksymalne parametry prądowo-napięciowe, zacienienia poszczególnych segmentów oraz brak pętli indukcyjnej. Przykładamy uwagę do tego, aby trasy były łatwe do wykonania oraz ekonomiczne pod kątem zużywanego materiału.


Schemat elektryczny
Schematy elektryczne

Projektujemy ideowe schematy elektryczne zawierające połączenia elementów mikroinstalacji. Elementami składowymi schematów są pełne nazwy zastosowanych urządzeń wraz z ich ilością oraz najważniejszymi parametrami, przekroje kabli, połączenia wyrównawcze. Schematy mogą być częścią projektu urządzeń instalacji fotowoltaicznej lub załącznikiem do zgłoszenia mikroinstalacji.


Symulacje uzysków energetycznych

Dzięki symulacji w programie PV*SOL jesteśmy w stanie stworzyć roczne oraz miesięczne prognozy produkcji energii danej mikroinstalacji. Narzędzie daje nam możliwość oszacowania przepływów energii między instalacją fotowoltaiczną, odbiorami oraz siecią elektroenergetyczną. Danymi wejściowymi analizy są dane klimatyczne, profile zużycia energii oraz model projektowanej mikroinstalacji.


Instalacja gruntowa
Audyty i wizje lokalne

Wykonujemy terenowe audyty na obiektach planowanych pod inwestycje w fotowoltaikę. Podczas wizji lokalnej określamy m.in. techniczne możliwości umiejscowienia modułów, prowadzania tras kablowych DC i AC, miejsca montażu falownika i zabezpieczeń oraz lokalizację przyłączenia mikroinstalacji. Podsumowaniem audytu jest raport z przeprowadzonej wizji wraz z dokumentacją zdjęciową.


Serwis

Świadczymy usługi zdalnej diagnozy błędnie działających mikroinstalacji na podstawie monitoringu pracy falownika. Podajemy potencjalne przyczyny wystąpienia awarii i wskazujemy możliwości naprawy usterek. Obsługujemy składanie reklamacji do dystrybutorów i producentów urządzeń. Wykonujemy terenowe serwisy mikroinstalacji w zakresie konfiguracji monitoringu, wymiany elementów i urządzeń, diagnozy funkcjonowania systemów i niezależnych ekspertyz.


Farma PV
Farma PV
Wizualizacje oraz analiza

Oferujemy indywidualną analizę, na którą składają się:

  • rozmieszczenia instalacji PV, sprawdzając możliwą do zainstalowania moc oraz produkcję energii elektrycznej dla danego obiektu czy obszaru,
  • ocena i dostosowanie produkcji względem zużycia energii w obiekcie w oparciu o odczyty z układów rozliczeniowych uzyskanych od OSD.


Projekt PV
Dokumentacja techniczna

Wykonujemy opracowania techniczne niezbędne do każdego wniosku o wydanie decyzji środowiskowych, o warunkach zabudowy czy warunków przyłączeniowych. W ramach tych działań współpracujemy z firmami zewnętrznymi w zakresie obsługi prawnej oraz szczególnych załączników, takich jak np. raport o oddziaływaniu na środowisko.

Projekt budowlany
Projekty budowlane

Oferujemy wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz z wszelkimi niezbędnymi załącznikami, potrzebnego do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonywane przez nas projekt stanowi część niskonapięciową projektu – bez opracowania przyłącza strony SN.


Projekty wykonawcze

Projekt techniczny opracowywany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego zawierający dyspozycje techniczne dla podmiotów realizujących wszystkie czynności w procesie inwestycyjnym. Sporządzany jest w celu określenia wszystkich szczegółów budowy obiektu oraz prowadzenia robót budowlano-montażowych.


Rozmieszczenie modułów
Falownik fotowoltaiczny
Pomiary elektryczne
Serwis i przeglądy instalacji PV

W przypadku wystąpienia awarii instalacji świadczymy kompleksowe usługi serwisowe całości instalacji, począwszy od konstrukcji montażowej, przez połączenia elektryczne po sprawdzenie poprawności pracy zabezpieczeń oraz falownika.


Oferujemy także wykonanie przeglądów serwisowych mających na celu sprawdzenie poprawności wszystkich połączeń, działania zabezpieczeń oraz falownika.


Podczas każdego wykonywanego przeglądu oraz serwisu zapewniamy wykonanie niezbędnych pomiarów.


Monitoring instalacji
Konfiguracja monitoringu instalacji

Wykonujemy usługi polegające na konfiguracji falownika wraz z ustawieniem systemu monitoringu pracy instalacji. Brak połączenia instalacji z serwisem monitoringu jest częstym problemem, wynikającym głównie ze zmiany urządzeń sieciowych w budynku lub zmianie parametrów sieci internetowych.


Pomiary elektryczne
Pomiary elektryczne

Dla każdej wykonanej instalacji oferujemy możliwość wykonania pomiarów sprawdzających poprawność jej działania zgodnych z normami PN-HD 60364-6:2016-07 oraz PN-EN 62446-1:2016. W skład pomiarów wchodzą:

  • pomiar ciągłości połączeń ochronnych,
  • pomiar rezystancji uziemienia,
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów AC,
  • pomiar impedancji pętli zwarcia strony AC,
  • pomiar rezystancji izolacji przewodów DC,
  • sprawdzenie polaryzacji przewodów i stringów,
  • pomiar napięcia obwodu otwartego,
  • pomiar prądu zwarcia lub prądu pracy.

Możliwe jest także wykonanie pomiarów kamerą termowizyjną. Posiadamy uprawnienia SEP kategorii E oraz D z pomiarami.


Szkolenie

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania szczegółowej oferty:

Adres


Matejki 2/4,
60-788 Poznań

Telefon


Mikołaj Walkowiak +48 500 786 899
Damian Hoffmann +48 516 148 196
Bartłomiej Kerber +48 692 227 864